• Blog hướng dẫn markdown

Blog

Blog bằng markdown

Code

var example = "hello!";

Or spanning multiple lines...

var example = "hello!";
alert(example);

What next? Blood type? Mother's maiden name? Favorite color? It's ridiculous and detrimental to the code.

Table

| Column 1 | Column 2 | Column 3 |
| -------- | -------- | -------- |
| John   | Doe   | Male   |
| Mary   | Smith  | Female  |

Or without aligning the columns...

| Column 1 | Column 2 | Column 3 |
| -------- | -------- | -------- |
| John | Doe | Male |
| Mary | Smith | Female |

Japanese convert to romaji site:

http://www.kawa.net/works/ajax/romanize/romanize.cgi?mode=japanese&q=%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99

Yes


Thiết kế website chuyên nghiệp

Thiết kế website chuyên nghiệp

Chúng tôi là một công ty sáng tạo tập trung vào văn hóa, sang trọng, độc đáo & nghệ thuật. Một nơi nào đó giữa sự tinh tế và đơn giản.

3 Bình luận

 • Bước tới đèo ngang bóng xế tà

 • Cỏ cây chen đá lá chen hoa hoa

 • Lom khom dưới núi tiều vài chú