• Chào hỏi cơ bản trong tiếng Nhật

Greeting

Nội dung
  1. はじめまして。

  2. 私は スミスです

  3. 私は アメリカ人です。

  4. 田中 : スーザンさんは 学生ですか。
   スーザン : はい。私は 学生です。

  5. 山田 : スーザンさんは アメリカ人ですか。
   田中 : いいえ、スーザンさんは アメリカ人じゃないです。
   スーザンさんは カナダ人です。

日本語


Blog | Tôi Là Thành

Blog | Tôi Là Thành

Chúng tôi là một công ty sáng tạo tập trung vào văn hóa, sang trọng, độc đáo & nghệ thuật. Một nơi nào đó giữa sự tinh tế và đơn giản.

0 Bình luận