• Giải trí với thuật toán sắp xếp chuỗi bằng vb.net

[Giải trí] Viết hàm vb để sắp xếp các chữ cái trong câu sau theo thứ tự alphabet và loại bỏ các chữ cái trùng nhau: "the quick brown fox jumps over the lazy dog".

vb.net

Thành 4

Private Function SortA(ByRef srcText As String) As String
    Dim resultString As String = Nothing
    Dim tlowChar As Char

    For i = 0 To 25
      tlowChar = Chr(97 + i)

      If srcText.IndexOf(tlowChar) <> -1 Then
        resultString = resultString & tlowChar
      End If
    Next
    Return resultString
  End Function

Nghĩa

Private Function SortA(ByVal srcText As String) As String
    SortA = Nothing
    For i = 0 To 25
      If srcText.IndexOf(Chr(97 + i)) + 1 Then
        SortA = SortA + Chr(97 + i)
      End If
    Next
    Return SortA
  End Function

Thức

Private Function SortA(ByRef Thuc As String) As String
    Dim resultString As String = ""
    Dim Stringkk As String = Replace(Thuc, " ", "")
    Dim lenght As Integer = Stringkk.Length
    Dim a(lenght) As String
    For i As Integer = 0 To lenght - 1 Step 1
      a(i) = Stringkk.Substring(i, 1)
    Next
    Array.Sort(a)
    For i As Integer = 1 To lenght - 1 Step 1
      If a(i) <> a(i - 1) Then
        resultString = resultString & a(i)
      End If
    Next
    Return resultString
  End Function

Thành 3

Private Function AlphabetSort(ByVal str As String) As String
    Dim m As New Stopwatch
    m.Start()
    Dim ret As String = String.Empty
    str = str.Replace(" ", "")
    Dim ar_strs As Char() = str.ToCharArray
    Dim ar_ret(25) As Char
    For Each _char As Char In ar_strs
      ar_ret(Asc(_char) - Asc("a")) = _char
    Next
    ret = New String(ar_ret)
    m.Stop()
    Console.WriteLine("Huu Thanh: " & ret & " : " & m.Elapsed.ToString & "---" & m.ElapsedTicks)
    Return ret
  End Function

Blog | Tôi Là Thành

Blog | Tôi Là Thành

Chúng tôi là một công ty sáng tạo tập trung vào văn hóa, sang trọng, độc đáo & nghệ thuật. Một nơi nào đó giữa sự tinh tế và đơn giản.

0 Bình luận