• Giải trí với thuật toán sắp xếp chuỗi bằng vb.net

[Giải trí] Viết hàm vb để sắp xếp các chữ cái trong câu sau theo thứ tự alphabet và loại bỏ các chữ cái trùng nhau: "the quick brown fox jumps over the lazy dog".

vb.net

Thành 4

Private Function SortA(ByRef srcText As String) As String
    Dim resultString As String = Nothing
    Dim tlowChar As Char

    For i = 0 To 25
      tlowChar = Chr(97 + i)

      If srcText.IndexOf(tlowChar) <> -1 Then
        resultString = resultString & tlowChar
      End If
    Next
    Return resultString
  End Function

Nghĩa

Private Function SortA(ByVal srcText As String) As String
    SortA = Nothing
    For i = 0 To 25
      If srcText.IndexOf(Chr(97 + i)) + 1 Then
        SortA = SortA + Chr(97 + i)
      End If
    Next
    Return SortA
  End Function

Thức

Private Function SortA(ByRef Thuc As String) As String
    Dim resultString As String = ""
    Dim Stringkk As String = Replace(Thuc, " ", "")
    Dim lenght As Integer = Stringkk.Length
    Dim a(lenght) As String
    For i As Integer = 0 To lenght - 1 Step 1
      a(i) = Stringkk.Substring(i, 1)
    Next
    Array.Sort(a)
    For i As Integer = 1 To lenght - 1 Step 1
      If a(i) <> a(i - 1) Then
        resultString = resultString & a(i)
      End If
    Next
    Return resultString
  End Function

Thành 3

Private Function AlphabetSort(ByVal str As String) As String
    Dim m As New Stopwatch
    m.Start()
    Dim ret As String = String.Empty
    str = str.Replace(" ", "")
    Dim ar_strs As Char() = str.ToCharArray
    Dim ar_ret(25) As Char
    For Each _char As Char In ar_strs
      ar_ret(Asc(_char) - Asc("a")) = _char
    Next
    ret = New String(ar_ret)
    m.Stop()
    Console.WriteLine("Huu Thanh: " & ret & " : " & m.Elapsed.ToString & "---" & m.ElapsedTicks)
    Return ret
  End Function

Thiết kế website chuyên nghiệp

Thiết kế website chuyên nghiệp

Chúng tôi là một công ty sáng tạo tập trung vào văn hóa, sang trọng, độc đáo & nghệ thuật. Một nơi nào đó giữa sự tinh tế và đơn giản.

0 Bình luận