Perl – The only language that looks the same before and after RSA encryption. — Keith Bostic

HuuThanhDTD 0 0
Đánh đòn con như một cách kỷ luật khá phổ biến trong các nền văn hóa châu Á. Thậm chí, còn có một...
viết 2018-11-13
0 0
HuuThanhDTD 0 0
ひらがな 50音表清音 (Basic characters) あ aい iう uえ eお o か kaき kiく kuけ keこ ko さ saし shiす suせ...
viết 2018-08-21
0 0
HuuThanhDTD 1 0
Ngôn ngữ nói là cách diễn đạt tự nhiên, biểu đạt được thái độ, tâm trạng người nói hay mối quan h...
viết 2018-08-18
1 0
HuuThanhDTD 0 0
問題〔例〕・雨が降れば、洗濯物が干せません。・雨が降ったら、洗濯物が干せません。・雨が降るなら、洗濯物が干せません。このようにニュアンスが多少違う程度で、どれも同じような内容になると思います。外...
viết 2018-08-17
0 0
HuuThanhDTD 0 0
Các phép toán trên bit luôn give best performance và tối giản hóa bộ nhớ. Hôm nay mình viết bài n...
viết 2018-08-14
0 0
HuuThanhDTD 0 0
Javascript là một ngôn ngữ rất hữu dụng nhưng lại hết sức kì quặc. Khi bạn làm việc với Javascrip...
viết 2018-08-10
0 0
HuuThanhDTD 1 6
Là một lập trình viên, chắc hẳn bạn cũng có những ý tưởng phần mềm hay, hữu ích muốn làm. Bạn hăm...
viết 2018-08-10
1 6
HuuThanhDTD 0 0
[Giải trí] Viết hàm vb để sắp xếp các chữ cái trong câu sau theo thứ tự alphabet và loại bỏ các c...
viết 2018-08-10
0 0
HuuThanhDTD 0 0
Bài này tôi muốn nói về tiếng Nhật chửi rủa và từ lóng tiếng Nhật. Bực mình, điên tiết là cảm xúc...
viết 2018-08-10
0 0
HuuThanhDTD 0 3
Cái này là cái gìNội dung   1. これは コーヒーです。  2. それは 紅茶(こうちゃ)です。  3. あれは お茶...
viết 2018-08-10
0 3
Đang tải dữ liệu ...
Xem tiếp...